STYRELEDER, STYREMEDLEM OG STYRERÅDGIVER MED LANG OG BRED ERFARING FRA ULIKE BRANSJER OG FRA ULIKE EIERSITS

TJENESTER


Styreleder Kjell Vidar Berntsen arbeider som styreleder, styremedlem og styrerådgiver med lang og bred erfaring fra ulike bransjer og fra ulike eiersits.

Om du har behov for en sparring partner kan du sende meg en beskrivelse av din sak på epost til kvb@sparringpartner.no så vil du få en rask og uforpliktende tilbakemelding.

PROFESJONELL STYRELEDER SIDEN 2000

Dette sier mine samarbeidspartnere om meg:

Kjell Vidar kjennetegnes som en aktiv og energisk person som byr på seg selv. Han bidrar til å skape trygghet gjennom å være aktiv, tydelig og tilstede. Kjell Vidar er på sitt beste når han gjennom sitt solide nettverk og allsidige kompetanse, skaper merverdi for virksomheter han representerer.

Behovet for et profesjonelt styre

Hva kan et profesjonelt styre tilføre driften og resultatet i et AS?

Hvilken kompetanse og hvilken kapasitet skal styret tilføre bedriften?

Styreleder er daglig leders nærmeste overordnet og skal være daglig leders sparringpartner.

Det er eiernes ansvar ved Generalforsamlingen å bestemme seg for styresammensetningen – til selskapets beste.

Styrets oppgaver er, i tillegg til det lovpålagte, svært ulikt fra selskap til selskap.  Mye kan være de samme utfordringene og mye kan krever den samme kompetansen.  Det er allikevel selskapet og eiernes målsetting som vil danne grunnlaget for styrets arbeidsoppgaver.

Aksjelovens §6-1 setter krav til følgende;
(1) Selskapet skal ha et styre med ett eller flere medlemmer.
(2) Styret velger selv sin leder når denne ikke er valgt av generalforsamlingen. Har styret ett medlem, anses han eller hun som styreleder.
(3) Har selskapet bedriftsforsamling, skal styret ha minst fem medlemmer. Styrets leder velges da av bedriftsforsamlingen. Er det avtalt at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, jf § 6-35 annet ledd, skal styret alltid velge sin leder.

Avhengig av behovet for et eksternt styre og hvilke oppgaver / ansvar eierne ønsker satt til styret er det 3 punkter som aksjeloven også sier noe om;

1.      Styret skal forvalte selskapet til eiernes beste og skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.

2.      Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet.

3.      Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og utvikling, samt påse at regnskap og likviditet er gjenstand for nødvendig kontroll.

§ 3-4. Krav om forsvarlig egenkapital og likviditet
Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet.

§ 3-5. Handleplikt ved tap av egenkapital
(1) Hvis det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, skal styret straks behandle saken. Det samme gjelder hvis det må antas at selskapets egenkapital er blitt mindre enn halvparten av aksjekapitalen. Styret skal innen rimelig tid innkalle generalforsamlingen og gi den en redegjørelse for selskapets økonomiske stilling. Dersom selskapet ikke har en forsvarlig egenkapital i samsvar med § 3-4, skal styret på generalforsamlingen foreslå tiltak for å rette på dette.
(2) Hvis styret ikke finner grunnlag for å foreslå tiltak som nevnt i første ledd fjerde punktum, eller slike tiltak ikke lar seg gjennomføre, skal det foreslå selskapet oppløst.

Hvordan velge styremedlemmer

Det er viktig at styret alltid har en god sammensetning for å ha rett og nødvendig kompetanse.  Styrearbeid er et ansvarsfullt verv, og er mer krevende enn det var tidligere. Det å være styremedlem kan kreve en slags spisskompetanse eller kompetanse av en mer generell karakter.

Hvilke krav er mer aktuelle nå enn tidligere

Bruk av sosiale medier i bedriften

Hvordan slår pågående digitalisering ut for bedriften nå og fremover?

Trender i markedet

Dette vil påvirke kravet til styremedlemmene og styrets sammensetning nå og fremover.

Det å velge ut styremedlemmer kan sammenlignes med en vanlig ansettelsesprosess. Ta utgangspunkt i bedriftens største strategiske utfordringer  og finn ut om bedriften innehar den nødvendige kompetanse / kapasitet for å håndtere disse.

Ved valg av styremedlemmer bør utvelgelse baseres på en strategisk tankegang om at styret skal:

 • Tilføre kompetanse og nettverk
 • Bidra til kortsiktig og langsiktig verdiskapning
 • Bidra med støtte og råd til driften – daglig leder
 • Jevnlig evaluere daglig leders arbeid
 • Sørge for rett organisert ledelse

Samlet skal styret ha «all» nødvendig kompetanse.

De bør utfylle hverandre personlig og faglig. Det er derfor viktig at du som eier definerer dine behov og sjekker :

 • de personlige egenskaper som trengs hos dine styremedlemmer
 • den fagkompetanse du trenger i styret, også sett i forhold til daglig leders kompetanse
 • hvor mye du er villig til å betale styrets medlemmer

Styrelederen har et særlig ansvar for at styrets arbeid er godt organisert. Lederen bør derfor oppmuntre til åpen og konstruktiv debatt. Siden et styre jobber med strategier for bedriften bør styreleder være oppmerksom på behovet for ny kunnskap. Styremedlemmene må være oppdatert i forhold til de krav som stilles til et godt styrearbeid, lederen bør derfor ta nødvendige initiativ i den forbindelse.

I mange små bedrifter er styreleder og daglig leder samme person. En ekstern styreleder bidrar til å se virksomheten med ”friske øyne”. Det er viktig at styret oppleves som en ressurs for eierne og ledelsen.

Før du velger en ny styrerepresentant bør du gjennomføre intervjuer, sjekke referanser og bli enig om betingelser. I henhold til aksjeloven velges et styremedlem for to år av gangen. I vedtektene kan selskapet og eierne bestemme om vervet skal vare kortere, eller gå utover maksimaltiden på 4 år. Når du trenger styremedlemmer med annen kompetanse kan du avslutte eksisterende styreengasjementer. Dette skjer gjerne i forbindelse med den årlige generalforsamlingen, men eierne står fritt til å endre styret når det er behov for det – i en ekstra ordinær generalforsamling.

Avtales i hvert enkelt tilfelle.

Styrene i nye allmennaksjeselskaper (ASA) skal ha minst 40 prosent medlemmer av begge kjønn.

Denne reglen er nedfelt i allmennaksjeloven § 6-11a. Krav om representasjon av begge kjønn i styret. Når det gjelder vanlig aksjeselskaper er det ingen tilsvarende regler om kjønnskvotering

Nettverk og samarbeidspartnere

Hva kan et profesjonelt styre tilføre driften og resultatet i et AS?

Hvilken kompetanse og hvilken kapasitet skal styret tilføre bedriften?

Styreleder er daglig leders nærmeste overordnet og skal være daglig leders sparring partner.

Det er eiernes ansvar ved Generalforsamlingen å bestemme seg for styresammensetningen – til selskapets beste.

Styrets oppgaver er, i tillegg til det lovpålagte, svært ulikt fra selskap til selskap.  Mye kan være de samme utfordringene og mye kan krever den samme kompetansen.  Det er allikevel selskapet og eiernes målsetting som vil danne grunnlaget for styrets arbeidsoppgaver.

Alle styrets medlemmer og daglig leder skal ha mulighet til å komme med forslag til saker som skal behandles på styremøtene. I de styrene jeg er styrets leder blir det laget en årsplan med dato og tid for styremøter, samt forslag til temaer for hvert møte.  På denne måten kan styret og DL lettere komme med innspill i forkant av de ulike møtene.

Styrets leder er ansvarlig for innkallingen, som ofte gjøres i samarbeid med daglig leder. Innkallingen bør sendes ut i god tid, gjerne slik at styrets medlemmer har minst en uke til å forberede seg og tenke igjennom den enkelte sak. Alle saksdokumenter bør være vedlagt innkallingen. Innkalling kan underkjennes dersom det mangler viktige vedlegg eller enkelte styremedlemmer ikke har blitt innkalt.

Hovedregelen er at saker som ikke kan kalles vanlig, og derfor ikke sorteres under daglig ledelse, skal styrebehandles. Saker som har stor betydning for selskapet skal behandles i styret. I praksis betyr det at viktige investeringer, store kontrakter og leieavtaler må styrebehandles.

Videre er det tre saker som bør gå igjen på hvert møte og disse er;

 1. Protokoll fra forrige møte – en gjennomgang av protokollen for å sikre at arbeidsoppgaver er løst og signering dersom dette ikke er gjort tidligere.
 2. DL orientering – denne kan gis muntlig i møtet eller sendes ut skriftlig sammen med innkallingen.
 3. Regnskap: Gjennomgang av siste periodes regnskap. For at dette skal ha nødvendig mening er det viktig at månedsregnskap er ajour 5-7 dager inn i påfølgende måned og sendes styret sammen med innkallingen.  Videre skal styret behandle selskapets EK og likviditet.

Av temasaker fra årsplan kan det være budsjetter, prognoser, HMS i selskapet, markedsutsikter, kontrakter og strategi neste periode – inkl. hva som påvirker selskapet i den digitaliseringen som pågår innenfor de ulike bransjene.

Styrets leder er ansvarlig for å lede styremøtene. Ofte er daglig leder sekretær og skriver møteprotokoll. Det vil i mange sammenhenger være slik at det er daglig leder som forbereder og presenterer saker for styret. Styrets leder bør legge forholdene til rette for at alle er aktive i styremøtene. Styrets leder bør ha evnen til å konkludere når saker er belyst i tilstrekkelig grad. Styrets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet, ellers ikke. Undertegning av møteprotokollen betyr at den godkjennes og dette kan gjøres ved møtets slutt dersom protokollen er ferdig og tilgjengelig.

Dette er en hensiktsmessig rutine med tanke på korrekt referat.

I hver enkelt sak som det skal jobbes videre med etter styremøtene bør det utpekes en ansvarlig. Protokoll fra styremøtene bør sendes ut senest en uke etter at styremøte er avholdt, dersom den ikke er signert ved møtets slutt. For å sikre at beslutninger fattet i møtet gjennomføres, bør det holdes fokus på dette arbeidet og særs av den som er ansvarlig for gjennomføringen.

Styreleder bør derfor være aktiv, også i periodene mellom møtene, slik at beslutninger fattet i styremøtene blir gjennomført.

 1. Påse at selskapet til en hver tid har en godkjent revisor, der det er lovpålagt.
  (Uten godkjent revisor vil selskapet bli tvangsoppløst)
 2. Innlevere årsregnskap til Regnskapsregisteret innen 1/8 i påfølgende år.
 3. Forvaltning av selskapet – fastsette planer og budsjetter.
 4. Orientert om selskapets økonomiske stilling minimum hver 3. måned og/eller i hvert styremøte
 5. Utøve kontroll med kostnader, EK og likviditet
 6. Ansvarlig for at alle offentlige avgifter, som skatter og mva, er betalt i rett tid.
 7. Handleplikt etter aksjelovens

§ 3-4. Krav om forsvarlig egenkapital og likviditet
Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet
§ 3-5. Handleplikt ved tap av egenkapital
Informasjonsplikt overfor aksjonærene og kreditorene når resultatene ikke er tilfredsstillende.

8. Føre styrereferater, revisjons- og generalforsamlingsprotokoller, aksjeeierbok.

9. Forberede saker til styrebehandling og påse rett oppfølging av vedtak.

10. Fatte beslutninger med mer enn 2/3 av styret representert.

LITT OM MEG

OG MINE AKTIVE STYREVERV

Min bakgrunn

Kjell Vidar Berntsen er svært opptatt av faget styrearbeid og det ansvaret det er å jobbe aktivt i styresammenheng.

 • Har jobbet som profesjonell styreleder siden 2000
 • Har jobbet primært som styreleder, men har også erfaring som styremedlem og styrerådgiver
 • Er representert i ulike bransjer
 • Arbeider best i AS-er med godt fungerende administrasjon, som man kan dra veksler på i styrearbeidet
 • Har erfaring fra ulike eiersits; gründere, eierkonstellasjoner med 3-4 eiere samt familieeide selskap, alle innen privat næringsliv
 • Tilstedeværelse er det han anser som en av  sine suksessfaktorer og av den grunn har han begrenset sine engasjement til Østlandet